Acc. Pets BV ovv BVBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips Algemeen

 

 

VOORAFBETALING

Zoals u weet dient iedere zelfstandige of vennootschap de belasting op zijn voorziene winst vooraf te betalen.

Zoniet wordt een belastingvermeerdering toegepast, die logisch is, gezien de afrekening meestal een jaar later gebeurt.

 

Zelfstandigen betalen vooraf als volgt:

Voorafbetaling natuurlijke personen

Koning Albert II Laan 33 bus 42

1030 Brussel

679-2002340-66

Referte: ofwel deze die u via het overschrijvingsformulier ontvangt van de fiscus, ofwel naam + BTWnummer

 

Vennootschappen betalen vooraf als volgt:

Voorafbetaling vennootschappen

Koning Albert II Laan 33 bus 42

1030 Brussel

679-2002330-56

Referte: ofwel deze die u via het overschrijvingsformulier ontvangt van de fiscus, ofwel naam + BTWnummer

 

U kunt 4 keer vooraf betalen per jaar, zijnde tegen bij vennootschappen afsltuitend op 31/12:

·         10/4

·         10/7

·         10/10

·         20/12

 

Andere tijdstippen bv afsluiting vennootschappen op 30/06:

        ·         10/10

·         20/12

·         10/4

·         20/6

 

Hoe vlugger u betaalt, hoe hoger het belastingvoordeel.

U kan ook makkelijk en goedkoop via uw bankier een voorafbetalingskrediet afsluiten.

Op onze factuur afsluiting balans stellen wij telkens een bedrag ter voorafbetaling voor; het staat u natuurlijk vrij meer of minder te betalen, afhankelijk van het feit of u veel of weinig winst verwacht.

Voor starters wordt de eerste drie jaar geen belastingvermeerdering toegepast (als u van het verlaagd tarrief geniet in de vennootschap)

 

BEDRIJFSVOORHEFFING

Diegene die werken via vennootschap dienen een maandelijkse wedde aan zichzelf toe te kennen.

Deze wedde bespreekt u best vooraf met ons; wij bepalen dan ook het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat per kwartaal dient betaald te worden, alsook zorgen wij voor de kwartaalaangifte B.V. en de nodige fiches.

(uitgezonderd zij die dit al laten regelen door een sociaal bureau)

U dient minimaal aan één zaakvoerder een bruto-loon van 36.000,00 € toe te kennen, indien u nog wenst te genieten van het verminderd tarief.( 24,98%), tenzij uw winst lager ligt.

 

BEWAARPLICHT

Alle facturen, rekeninguittreksels, ticketten, offertes, … kortom alle beroepsmatige stukken dient u minimaal 10 jaar te bewaren.

Wij raden zelfs aan om alles te blijven bewaren, desnoods in een grote archiefdoos op zolder.

Alle afdrukken, balansen, archieven, … van meer dan drie jaar oud geven wij mee met de klant in een doos, opnieuw dus te bewaren op de maatschappelijke zetel.

Bewaren is dus uw plicht!

 

DAGONTVANGSTENBOEK

Diegene die met dagontvangsten werken (horeca, bakker, beenhouwer, winkel, …) dienen dagdagelijks hun dagontvangsten te noteren. Deze zijn meestal gebaseerd op een kasticket (Z-totaal) die u dient te bewaren voor eventuele controle.

Daarnaast wordt ook een dagontvangstenboek dagdagelijks bij te houden, waarbij u de dagontvangsten noteert alsook de kasuitgaven en stortingen naar de bank.

 

KASBOEK 

Daarnaast wordt ook een kasboek dagdagelijks bij te houden, waarbij u de dagontvangsten noteert alsook de kasuitgaven en stortingen naar de bank.

 

SOCIALE BIJDRAGEN

Elk kwartaal betaalt u sociale bijdragen; deze worden berekend op uw inkomen van drie jaar terug. Voor starters worden er minima gehanteerd; starters die onmiddellijk redelijke winsten behalen raden wij aan spontaan meer te betalen.

Deze bedragen minimaal 600 € per kwartaal en max. 3.600 € per kwartaal.

Ook de medewerkende echtgenotes dienen te worden aangesloten.

In bijberoep kan men de bijdragen beperken tot 50 € per kwartaal, op voorwaarde dat de winst beperkt is en u minimum partime als arbeider of bediende werkt. (ong. 18u/week)

meer info op de websites van diverse sociaal verzekeringsfondsen

bv. www.acerta.be

 

BTW

Iedere BTW-belastingplichtige dient een BTW-aangifte in te dienen tegen:

·         20/4

·         20/7

·         20/10

·         20/1

met betrekking tot de activiteiten van het verlopen kwartaal.

Zaken die een jaaromzet behalen van meer dan 1.000.000 € dienen een maandelijkse BTWaangifte in te dienen.

 

U dient alle facturen en uittreksels van het verlopen kwartaal voor de 10de van het betreffende kwartaal bij ons binnen te brengen. Zoniet kunnen wij geen tijdige BTWaangifte meer garanderen.

De BTWbetaling gebeurt ook tegen de 20ste. U dient ook BTW-voorschotten te betalen, telkens gelijk aan 1/3 van het bedrag van het vorige kwartaal.

Wij bezorgen u elk kwartaal telkens een brief met de te betalen BTW en de te betalen voorschotten.

Niet betaling binnen de maand betekent een verhoging van 10% alsook intresten; respecteer dus de termijnen en betaal op tijd; de BTW is een slechte financier…

Hoe betaalt u BTW?

BTWontvangsten Brussel

679-2003000-47

VERPLICHTE REFERTE te gebruiken (telkens dezelfde  - zie BTWbrief – BTWnummer en twee getalen erna)

 

Laattijdige BTW en BTW na controle dient te worden betaald aan BTW Mechelen. (waarvoor u dan ook een apart schrijven ontvangt.

 

BELASTINGEN

Elk jaar ontvangt u ook een aanslagbiljet in de personenbelasting; vennootschappen ontvangen een apart aanslagbiljet in de vennootschapsbelasting.

Deze legt u aan ons voor; best bewaart u daarvan een copie voor uzelf gezien u deze bijvoorbeeld jaarlijks moet voorleggen voor de kinderopvang.

Wij controleren het aanslagbiljet; eventueel bezwaar dient binnen de zes maanden te gebeuren.

 

U ontvangt ook elk jaar de belastingsaangifte (bruine enveloppe); gelieve deze ook onmiddellijk aan ons te bezorgen.

U dient ons steeds ook alle attesten (bank, kinderopvang, sociale bijdragen, verzekeringen, …), loonfiches,… te bezorgen.

  

VERZEKERING

Bedrijfsverzekeringen

Wij raden u aan om met een professionele makelaar al uw polissen te overlopen en ervoor te zorgen dat u voor alles verzekerd bent.

Zo bent u best verzekerd voor oa. brand, arbeidsongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid, auto, familiale, hospitalisatie, gewaarborgd inkomen, levensverzekering, enz…

Fiscale verzekeringen

Als zelfstandige beseft u dat u zelf zal mogen zorgen voor uw pensioen. Daarom raden wij iedere klant aan de volgende ‘verzekeringen’ (= beleggingen) aan te gaan, gezien ze fiscaal toch ferm gesubsidieerd worden.

 

1.       Pensioensparen: per partner 820 €

2.       VAPZ (vrij aanvullend pensioen zelfstandigen): max. ong 2500 €

3.       Groepsverzekering of Individuele pensioentoezegging (IPT): enkel voor vennootschappen

 

Pets © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.accpets.be